Sejm przyjął kolejne rozwiązania pomocowe dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19.

Ułatwienia dotyczące przetargów

Zmiany w  obszarze zamówień publicznych mają pozwolić na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawić ich płynność finansową na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć:

  • zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,
  • wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uzupełniono przepisy dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego (np. ograniczenie możliwości potrącania kar umownych, czy zmiany w wadium i zabezpieczeniu wykonania umowy).

Dopłaty do odsetek od kredytów firmowych

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mieć możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. W tym roku na ten cel trafi z budżetu państwa ponad 296 mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł. O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego

Po zmianie przepisów osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Umarzanie z urzędu mikropożyczek z PUP

Tarcza 4.0 przewiduje zniesienie obowiązku składania przez  przedsiębiorcę wniosku o umorzenie pożyczki uzyskanej w Urzędu Pracy. Urząd zrobi to sam po sprawdzeniu, czy przez okres trzech miesięcy liczonych od dnia udzielenia wsparcia prowadził działalność gospodarczą. Obecne przepisy stanowią, że warunkiem umorzenia pożyczki jest złożenie do PUP wniosku – w przeciwnym razie konieczne jest spłacenie rat pożyczki wg harmonogramu wyznaczonego przez Urząd w umowie z przedsiębiorcą.

Ułatwienia podatkowe                                                                                                                                                          

Dzięki nowej ustawie niektóre przepisy dotyczące podatków dochodowych będą dostosowane do wyzwań związanych z COVID-19. Dotyczy to odliczania od podatku darowizn na cele związane z pandemią oraz ułatwienia w korzystaniu z tzw. ulgi na złe długi (złagodzenie warunków ulgi za złe długi w PIT/CIT będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju