Sprzedając składniki majątku firmowego po likwidacji działalności gospodarczej trzeba zapłacić podatek dochodowy, chyba że od czasu zamknięcia firmy minęło 6 lat.

Zdarza się, że po zakończeniu działalności gospodarczej właściciel dysponuje elementami majątku firmy, np. samochodem, sprzętem komputerowym czy maszynami. Środki te powinny być ujęte w wykazie składników majątku sporządzonym na dzień likwidacji. Nie pociąga to za sobą powstania po stronie podatnika przychodu w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód w wysokości kwoty sprzedaży netto powstaje dopiero po odpłatnym zbyciu takich środków trwałych. Za przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie uznana sprzedaż elementów mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa, jeśli od czasu zamknięcia firmy minęło 6 lat.
Jeśli chodzi o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to dane wynikające ze spisu elementów likwidowanego majątku firmowego nie są wpisywane do KPiR, nie ma też obowiązku zakładania książki przychodów i rozchodów w momencie późniejszej sprzedaży składników firmowego majątku.