Nowelizacja Kodeksu pracy dostosowująca polskie prawo do dyrektywy unijnej ma wyrównać szanse oraz zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W praktyce zawęża stosowanie przepisu dotyczącego prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do 3 sierpnia zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno było zatrudniać żadnych kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zdaniem Komisji Europejskiej zapis ten był dyskryminujący, ponieważ odnosił się do wszystkich kobiet, a nie tylko ciężarnych i karmiących piersią, dlatego polskie prawo musiało ulec zmianie.
Teraz pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko, wykonującą prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnić ją z obowiązku wykonywania pracy na niezbędny czas. Pracodawca musi też dostosować warunki pracy bądź ograniczyć czas pracy kobiety w ciąży lub karmiącej piersią po to, by wyeliminować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Zmiany wprowadziła ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1053). Przepisy obowiązują od 3 sierpnia 2016 r.