19 maja 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczą one zarówno osób zakładających firmy jak i prowadzących już działalność.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza nowości – oto najważniejsze z nich:

  • teraz, bez przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnej, dokonywane są wykreślenia firmy z rejestru CEiDG – przedsiębiorca nie ma możliwości odwołania się. I tak, jeśli po  zawieszeniu działalności na 24 miesiące przedsiębiorca nie dokona odwieszenia (wznowienia działalności), to zostaje wykreślony z ewidencji. Automatyczne wykreślenie firmy nastąpi także w przypadku zgonu przedsiębiorcy, prawomocnego wyroku zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej, a także nieuzupełnienia numeru PESEL w ciągu 2 lat.
  • znacznie ograniczono zakres danych, jakie musi podawać przedsiębiorca we wniosku o zawieszenie działalności
  • Wprowadzono (a właściwie przywrócono), obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Z wykreśleniem z rejestru musi się liczyć właściciel firmy, który poda adres nieruchomości lub lokalu, do którego nie posiada tytułu prawnego.
  • umożliwiono rezygnację z wpisu w CEIDG osobom, które zarejestrowały, ale nie ostatecznie nie podjęły prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Stworzono możliwość składania wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego (te przepisy wejdą w życie 19 listopada 2016 r.).

Szczegółowe informacje o zmianach obowiązujących w przepisach o CEDiG znajdują się na stronie ceidg.gov.pl.