Jeśli klient nie odbiera zamówionego towaru i wystawionej przez sprzedawcę faktury, a na dodatek nie ma z nim kontaktu i wątpliwe jest, że do transakcji dojdzie, można anulować dokument sprzedaży. Należy to jednak traktować jako wyjątek i wykorzystywać tylko w przypadku konieczności.

Resort finansów potwierdza, że w sytuacji, gdy nie doszło do transakcji, a faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego istnieje możliwość anulowania faktury. Przepisy ustawy o VAT i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują co prawda kwestii anulowania wystawionych faktur, ale organy podatkowe – w drodze wyjątku – uznają to za dopuszczalne Z interpretacji Dyrektora KIS wynika, że niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego może mieć miejsce, gdy faktura nie zostanie wysłana do kontrahenta bądź gdy faktura zostanie wysłana, ale nie zostanie odebrana przez kontrahenta bądź gdy faktura zostanie wysłana i odebrana, a następnie odesłana przez kontrahenta (w taki sposób, że podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię – a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach), a jednocześnie nie doszło do zrealizowania transakcji (świadczenia usługi, dostawy towarów).
W świetle interpretacji organów skarbowych anulowanie faktury VAT powinno być jednak traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Anulując wystawioną fakturę należy dokonać odpowiedniej adnotacji na oryginale i kopii anulowanej faktury i pozostawić je w dokumentacji podatkowej (bez wprowadzania do ewidencji VAT i ujmowania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT).