Sklepy, które handlują jedzeniem, powinny ograniczać ilość wyrzucanego, niesprzedanego towaru, oddając go organizacjom pozarządowym lub wnosząc opłatę za marnowanie żywności. Obowiązek dotyczy placówek o powierzchni większej niż 250 m kw.

Przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadzają zasady, dzięki którym zmniejszy się ilość jedzenia wyrzucanego przez przedsiębiorców handlujących żywnością. Te przepisy dotyczą żywności:

  • której upływa termin ważności lub data minimalnej trwałości
  • która ma wady wyglądu (w tym także opakowań).

Kto podlega obowiązkom?

Nowe zasady wchodzą w życie stopniowo. Od września 2019 roku objęły jednostki handlu (sklepy lub hurtownie) o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, w których przychód ze sprzedawanej żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Ci sprzedawcy mieli do 18 lutego 2020 roku czas na podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania im niesprzedanej żywności. Składali też roczne sprawozdanie za rok 2020 o ilości marnowanej żywności. Termin na złożenie sprawozdania za rok 2020 upłynął 31 marca 2021 roku.

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy, czyli od 18 września 2021 roku, przepisy objęły sklepy lub hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2, w których przychód ze sprzedaży żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Jeśli sprzedawca ma więcej niż jeden punkt sprzedaży, to te kryteria stosuje odrębnie dla każdego z nich.

Najważniejsze obowiązki sprzedawców żywności

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem przeciwdziałania marnowaniu żywności, mają cztery główne zadania:

  1. Podpisanie umowy z organizacją pozarządową dotyczącej przekazywania niesprzedanego jedzenia (od 18 września 2021 roku dotyczy mniejszych sklepów – powyżej 250 m2 powierzchni sprzedaży).
  2. Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych, we współpracy z organizacją pozarządową, której sklep będzie przekazywać żywność, co najmniej raz w roku, przed dwa kolejne tygodnie.
  3. Składanie rocznego sprawozdania o ilości marnowanej żywności.
  4. Zamieszczanie informacji o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności lub o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, w sprawozdaniu finansowym oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli ją prowadzą.

Zamiast oddawania żywności – opłata

Jeśli zamiast oddać niesprzedane jedzenie organizacji, z którą zawarta jest umowa sprzedawca będzie je wyrzucał, należy przekazać tej organizacji opłatę za marnowanie żywności. Jest na to czas do 30 kwietnia następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłata będzie naliczana jako iloczyn stawki opłaty i masy marnowanej żywności.

Źródło: biznes.gov.pl