Niewykorzystanego za poprzedni rok urlopu wypoczynkowego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zaległy urlop może rozpocząć się nawet z ostatnim dniu września.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Za nieudzielenie zaległego urlopu w określonym przez kodeks pracy terminie grozi pracodawcy grzywna w wysokości od 1.000 – 30.000 zł.