Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy latach 2014-2015 w wyniku braku przeszkolenia BHP śmierć poniosło 149 pracowników a 289 osób doznało ciężkich obrażeń ciała.

W tym okresie Inspektorzy pracy u co trzeciego kontrolowanego pracodawcy stwierdzili brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp. Tymczasem do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to m.in. zapewnienie pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
Z kontroli wynika, że brak lub niewłaściwe przeszkolenie z BHP było przyczyną ok. 10% wypadków w przemyśle przetwórczym (20% śmiertelnych), 13% w budownictwie (23 % śmiertelnych), 12% w handlu i naprawach pojazdów (9% śmiertelnych) i 16 % w sektorze rolnictwo, leśnictwo (23% śmiertelnych). Doświadczenia PIP potwierdzają dużą powtarzalność przyczyn części wypadków bezpośrednio związanych z brakiem lub poziomem szkoleń.