MF i ZUS rozwiał wątpliwości związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Na innym stanowisku stanął wcześniej ZUS w Gdańsku, wskazując, że takie firmy nie będą uznawane za przedsiębiorców tylko zleceniobiorców i zleceniodawca będzie musiał za nich odprowadzać składki do ZUS. W wydanym później oświadczeniu wskazano jednak, że ta niekorzystna interpretacja została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie wyjaśnił, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana za wykonywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają zatem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.