W obecnym stanie prawnym brak jest regulacji obligujących hurtownie farmaceutyczne do wystawiania faktur korygujących przedsiębiorcom prowadzącym apteki, czy też przyjmowania zwrotu zakupionych produktów leczniczych w przypadku obniżenia ich urzędowej ceny zbytu ujawnionej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W odpowiedzi na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art 29a ust 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art 29a ust 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przy zaistnieniu ww. okoliczności podatnik jest więc zobligowany do wystawienia faktury korygującej. Nie wywiązanie się z ww. obowiązku pociągać może za sobą odpowiedzialność karnoskarbową.
Resort zdrowia zaznaczył, że przyjmowanie (lub nie) przez hurtownie farmaceutyczne zwrotu leków z aptek opiera się wyłącznie na porozumieniu stron umowy sprzedaży. W tym stanie rzeczy rozwiązania problemu obciążenia kosztami zmiany urzędowej ceny zbytu leków refundowanych należy upatrywać w stosownej zmianie przepisów. W piśmie adresowanym do samorządu aptekarskiego wskazano, że  z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta (tj. zaopatrzenia w leki refundowane) kwestia, który z uczestników obrotu lekiem refundowanym kredytuje cenę leku, czy też ponosi ryzyko zmiany urzędowej ceny zbytu, nie ma fundamentalnego znaczenia.

Źródło: nia.org.pl