Przedsiębiorca wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej samochód, pobiera wodę na potrzeby produkcyjne lub posiada kotłownię, musi do 31 marca br. za poprzedni rok złożyć wykaz i – w niektórych przypadkach – wnieść opłatę środowiskową.

Opłata środowiskowa jest pobierana za korzystanie ze środowiska, czyli:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (silniki spalinowe),
  • pobór wód,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki przemysłowe),
  • składowanie odpadów.

Obowiązek dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie i osób wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki.
W wykazie, który należy złożyć w urzędzie marszałkowskim ujmuje się m.in. faktury za zakup paliwa do samochodów. Obowiązek wyliczenia opłaty leży po stronie przedsiębiorcy. Opłatę uiszcza się dopiero wtedy, gdy przekracza ona 800 zł, natomiast wykaz muszą złożyć wszystkie podmioty korzystające ze środowiska.
W razie pytań lub trudności w przygotowaniu wykazu dla potrzeb opłaty środowiskowej prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.