Czy zakup stroju na potrzeby pracy w firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Aby można było uznać wydatek poniesiony przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został on poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie jest wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Wydatki poniesione na zakup odzieży można wrzucić w firmowe koszty, jeśli spełniają określone wymogi. Po pierwsze, trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy lub przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na celowość i racjonalność poniesionych wydatków z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub ich zabezpieczenia. Po drugie, ubiór musi być zakupiony wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Wydatki będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie ma charakteru osobistego. Jeśli odzież jest opatrzona logotypem firmy w sposób trwały i widoczny przyjmuje się, że utraciła ona charakter osobisty i taki wydatek może być zaliczony w firmowe koszty.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 2019 r.