W przypadku, gdy któryś ze współwłaścicieli nieruchomości jest zwolniony od podatku, to przy ustalaniu wysokości tego zwolnienia konieczne jest uwzględnienie jaki jest jego procentowy udział we współwłasności nieruchomości.

Gdy natomiast mamy do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym, należy ustalić jaka część nieruchomości wykorzystywana jest na działalność objętą zwolnieniem. Najpierw oblicza się zatem podatek dla całej nieruchomości, następnie odlicza kwotę wynikającą z opodatkowania części zwolnionej i dopiero w stosunku do tak ustalonego zobowiązania podatkowego współwłaściciele nieruchomości będą ponosić solidarną odpowiedzialność.
Takie zasady określania wysokości zobowiązania podatkowego współwłaścicieli nieruchomości wynikają z faktu, że obowiązujące przepisy nie dopuszczają opodatkowania tylko części nieruchomości objętej współwłasnością. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.