Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatność gotówkową powyżej 15 tys. zł na rzecz osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Limit dotyczy bowiem tylko transakcji B2B.

Zdarza się, że przedsiębiorcy dokonują zakupów na kwoty powyżej 15 tys. zł i należności regulują w formie gotówkowej. Tak było w przypadku podatnika prowadzącego handel samochodami. Zwrócił się on z wnioskiem o interpretację w celu wyjaśnienia, czy zakup samochodu o wartości wyższej niż 15 000 zł za gotówkę, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nieposiadającej konta bankowego, będzie mógł zaliczyć do firmowych kosztów wydatek poniesiony na nabycie tego samochodu. Uzyskał odpowiedź twierdzącą. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatność gotówkową powyżej 15 tys. zł na rzecz osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, ponieważ limit dotyczy tylko transakcji między przedsiębiorcami, a w tym przypadku jedną ze stron jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.