Świadczenia w formie zapomóg pieniężnych wypłacanych z ZFŚS nie podlegają PIT, ale tylko do określonej przepisami kwoty. Obejmuje ona wartość zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń przekazanych pracownikom w skali całego roku podatkowego.

Zapomogi wypłacone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości 1000 zł na pracownika w roku podatkowym mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego pod warunkiem, że są one sfinansowane w całości z tego funduszu.
Przekroczenie limitu oznacza, że nadwyżka jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.
Pracodawcy, jako płatnicy, mają wówczas obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty przekraczającej 1000 zł i odprowadzenia jej do urzędu skarbowego.