Od 23 września br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości upraszczające sprawozdawczość finansową m.in. dla małych podmiotów.

Wprowadzono m.in. możliwość sporządzania przez małe jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zmiany obejmują spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne, które spełniają co najmniej dwa z trzech wymogów: suma bilansowa nie przekracza 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 34 mln zł i średnie zatrudnienie nie wynosi więcej niż 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Z uproszczonej sprawozdawczości finansowej skorzystają także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, mogące w oparciu o ustawę o rachunkowości stosować jej przepisy jeśli ich  przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.
Uproszczenia polegają na możliwości sporządzania skróconego sprawozdania finansowego obejmującego jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych, bez konieczności wykazywania np. wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego i zatrudnienia.