Od 30 kwietnia br. obowiązuje pakiet pięciu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu, w tym najważniejsza regulacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą – Prawo przedsiębiorców.

Poza Prawem przedsiębiorców, które zastąpi obowiązującą od 2004 r. i wielokrotnie nowelizowaną Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w życie weszły:

 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejsze zapisy nowego Prawa przedsiębiorców to:

 • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
 • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),
 • wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),
 • uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu),
 • zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON – przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP,
 • wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
 • ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Zadaniem nowo powołanego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP.
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe i umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami.
W ramach Konstytucji Biznesu znajduje się całkiem nowa ustawa poświęcona zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki zmianie inwestorzy zagraniczni otrzymują jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany.
Piątym elementem pakietu przepisów dla firm jest ustawa wprowadzająca zmiany w wielu ustawach szczegółowych.