Jeśli wynajmujący otrzyma od najemcy pieniądze z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu lokalu musi od tej kwoty zapłacić VAT. Sądy administracyjne uznają, że w takim przypadku nie mamy do czynienia z odszkodowaniem tylko odpłatnym świadczeniem, które podlega opodatkowaniu.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdziło wyrok krakowskiego WSA, który stanął na stanowisku, że jeśli wynajmujący wyraził zgodę na wcześniejsze zerwanie umowy najmu i w związku z tym przyjął od najemcy pieniądze, to kwoty tej nie można uznać za odszkodowanie. Sądy nie uwzględniły argumentów wynajmującego, który tłumaczył, że w ten sposób uzyskał rekompensatę za szkodę poniesioną w wyniku przedterminowego rozwiązania umowy najmu, która to umowa stanowiła zabezpieczenie dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zdaniem sądów w opisanej sytuacji nie można mówić o szkodzie czy zadośćuczynieniu. Rozwiązanie umowy poprzez zawarcie pomiędzy stronami porozumienia oraz wpłacenie określonej kwoty na rzecz wnioskodawcy, prowadzi do zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane, nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez którąś ze stron umowy z ciążących na niej obowiązków. Otrzymane świadczenie, mimo, że zostało nazwane przez strony umowy odszkodowaniem, nie wypełnia znamion odszkodowania. Odszkodowanie ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody, zaś w ocenie sądów, sam fakt wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie daje podstaw do twierdzenia o wystąpieniu szkody.