Od 1 stycznia minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia (w tym dla osób samozatrudnionych), będzie wynosiła 12 zł. W górę pójdzie też płaca minimalna.

Najniższa stawka za godzinę pracy na umowę zlecenie będzie waloryzowana co rok, odpowiednio do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
Od 2017 r. sposób potwierdzania liczby godzin pracy ma być ustalany między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przekazywał zleceniodawcy informację o liczbie godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Ustawa stanowi, że dokumentacja w tym zakresie ma być przechowywana przez pracodawcę przez 3 lata, a za jej brak pracodawcy będzie groziła kara od 1 tys. do 3 tys. zł.
Do 2 tys. zł wzrośnie w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (płaca minimalna).
Od przyszłego roku znikną też przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Teraz w pierwszym roku pracy można otrzymać 80% płacy minimalnej, a od stycznia 2017 r. roku wszyscy zatrudnieni, niezależnie od stażu pracy, otrzymają minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości.
Nowością jest zapis o tym, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie.