Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają zapłatę podatków nie tylko przez samego podatnika, ale także osoby trzecie, np. członków jego rodziny. Przed tą zmianą stanowisko sądów administracyjnych nie było jednoznaczne.

Przepisy umożliwiające regulowanie zobowiązań wobec fiskusa przez osoby trzecie stanowią, że zapłata podatku może nastąpić także przez:

  1. małżonkę podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Poza tym, ww. przypadkach, gdy treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, przyjmowane jest domniemanie, że wpłata ta pochodzi z jego środków pomimo, że faktycznie dokonuje jej inna osoba.
Choć omawiane zmiany w Ordynacji podatkowej weszły w życie 1 stycznia 2016 r., to nie ma przeszkód, aby na ich podstawie wygaszać zobowiązania podatkowe powstałe przed tą datą.