Podwyższenie stawki minimalnej dla zleceniobiorców to nie jedyna zmiana, która weszła w życie z początkiem tego roku. Nowością jest też obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy dla zleceniobiorców.

W razie kontroli inspekcji pracy konieczne będzie wykazanie czy zleceniobiorcy faktycznie zapewniono ustawową minimalną stawkę godzinową. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, strony umowy zlecenia lub o świadczenie usług powinny określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin pracy ustalonych na podstawie tych umów. Forma ewidencji godzin nie jest formalnie określona – zależy od swobodnego uznania stron, może być prowadzona pisemnie, elektronicznie lub w formie wydruku. Każdy zleceniobiorca (osobno) powinien prowadzić zestawienie wskazujące liczbę przepracowanych godzin. Minimalna treść powinna obejmować wskazanie liczby godzin pracy w danym miesiącu i zawierać podpis pracownika. Ewidencje (wraz z umowami zlecenia), powinny być przechowywane przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie, którego dotyczy dany dokument, stało się wymagalne.