Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada na 15 sierpnia br. kontrole placówek handlowych w całym kraju. Tego dnia (poniedziałek), wypada Święto Wniebowzięcia NMP oraz Wojska Polskiego i obowiązuje zakaz pracy w handlu.

Inspektorzy pracy sprawdzą, kto i na jakiej podstawie wykonuje pracę, skontrolują przygotowanie do pracy pod kątem badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp. Zweryfikują, czy pracujący w kontrolowanych placówkach cudzoziemcy są zatrudnieni legalnie. Sprawdzą, jak są przestrzegane przepisy o czasie pracy, wypłacie wynagrodzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tego dnia kontrole w handlu przeprowadzą wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, tj. 16 OIP i 43 oddziały terenowe OIP.

Kto może pracować 15 sierpnia?

Placówki handlowe mogą być w tym dniu otwarte pod warunkiem, że pracę wykonują ich właściciele lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych.
Poza tym praca w święta jest dozwolona tylko w ściśle określonych przez przepisy sytuacjach: z uwagi na system organizacji pracy, na rodzaj pracy (np. w transporcie i komunikacji, przy niezbędnych remontach, przy pilnowaniu mienia i ochronie), ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy (np. prowadzenie akcji ratowniczych), przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczna i codzienne potrzeby ludności (np. w gastronomii, zakładach świadczących usługi dla ludności jak stacje benzynowe, apteki).

Za co będzie karać PIH?

Oto najczęściej wykrywane przez PIH naruszenia przepisów dotyczących zakazu pracy w handlu w święta:

  • omijanie przepisów poprzez zatrudnianie „własnych” pracowników (na co dzień zatrudnionych na umowy o pracę) na podstawie umów cywilnoprawnych
  • zawieranie pozornych umów cywilnoprawnych, podczas gdy takie osoby pracują w warunkach właściwych dla umowy o pracę (w określonym miejscu i czasie, pod nadzorem kierownictwa)
  • zatrudnianie bez żadnej umowy, „na czarno”
  • brak bieżącej ewidencji czasu pracy, nieprawidłowości w jej prowadzaniu, nieewidencjonowanie pracy w święto
  • zaniżanie wynagrodzenia za pracę, problemy z wypłatą za pracę w nadgodzinach
  • niezapewnienie odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownikom
  • nieudzielenie innego dnia wolnego w zamian za pracę wykonywaną w niedzielę
  • brak profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP

Co grozi za złamanie zakazu handlu?

Naruszenie przepisów Kodeksu pracy jest zagrożone karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Inspektor pracy może nałożyć mandat karny w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tzw. recydywy – do 5 tys. zł. Może skierować wniosek o ukaranie do sądu, gdzie maksymalna kara grzywny wynosi 30 tys. zł.