Celem podpisanej przez Prezydenta we wrześniu nowelizacji ustawy o PIT i CIT jest nie tylko obniżenie stawki CIT do 15%, ale także ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych).

Oto najważniejsze zmiany jakie niesie ze sobą nowa ustawa, której przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.:

– doprecyzowanie w ustawie o PIT oraz wprowadzenie w ustawie o CIT katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– określenie zasad ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni,

– uszczegółowienie regulacji dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujące się do pojęcia unicestwienia praw inkorporowanych przez udziały (akcje),

– uściślenie przesłanek stosowania warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako podstawy dla zastosowania zwolnienia (wyłączenia) z opodatkowania dochodu powstałego w związku z łączeniem lub podziałem spółek oraz rozszerzenie możliwości stosowania tego warunku do transakcji wymiany udziałów,

– doprecyzowanie w ustawie o CIT wymogu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła, zgodnie z którym spółka oraz zakład zagraniczny, otrzymujące należności licencyjne i odsetki, muszą być ich rzeczywistymi właścicielami (ang. beneficial owner).

Dzień po ogłoszeniu ustawy wejdzie w życie ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT w stosunku do podatników nowoutworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.