Już 1 marca br. wejdą w życie przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa, jako zasadę, wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Analogiczne zakazy ustawa wprowadza odnośnie prowadzenia handlu po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, zakazy wprowadzone uchwaloną ustawą będą wprowadzane stopniowo.:

 • w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakazy nie będą obowiązywały w pierwszą i w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeżeli w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca przypada święto, będą miały zastosowanie wprowadzone uchwaloną ustawą regulacje dotyczące zakazu handlu;
 • w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zakazy nie będą obowiązywały w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeżeli w dniu tym przypada święto, będą miały zastosowanie wprowadzone uchwaloną ustawą regulacje dotyczące zakazu handlu;
 • począwszy od 2020 r. zakaz obejmie, co do zasady, wszystkie niedziele.

Ustawa zawiera listę wyłączeń spod powyższych zakazów, na której znajduje się m.in. sprzedaż:

 • na stacjach paliw płynnych,
 • w aptekach i punktach aptecznych,
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • w placówkach pocztowych,
 • w środkach transportu,
 • na dworcach i w portach lotniczych,
 • w placówkach handlowych z przeważającą działalnością gastronomiczną,
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu jego pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00, a wynagrodzenie to będzie obliczone z uwzględnieniem zasad ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
Ustawa zawiera przepisy karne wskazujące, iż naruszenie zakazów określonych ustawą podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.