Podatnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie płatności zaległych podatków. To tej pory uzyskanie pozytywnej decyzji było trudne, ale ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może poprawić tę sytuację.

W świetle przepisów podatkowych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może przyznać ulgę w spłacie zobowiązań. W jednym z ostatnich orzeczeń NSA wziął stronę zadłużonego podatnika, nie zgadzając się z decyzją fiskusa.
Sąd stwierdził, że pojęcia ważnego interesu podatnika nie można ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia). W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być położony właśnie na analizę sytuacji ekonomicznej podatnika.
W ocenie sądu ulga w spłacie zobowiązań podatkowych to forma pomocy udzielonej przez Państwo podatnikowi po to, by nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia tak społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika oraz jego najbliższych, a także osób zależnych od podatnika. Oznacza to, że organ podatkowy powinien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego w danym przypadku – dochodzenie należności czy przyznanie ulgi.