Możliwe jest uzyskanie ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego (JST). Władze miejskie i gminne podejmują też uchwały dotyczące ulg w podatku od nieruchomości.

Przepisy antykryzysowe przewidują ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości, które stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego (JST). Decyzję w tej sprawie udziela organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku. Dotyczy to umorzenia czynszu w całości lub w części, odroczenia płatności, rozłożenia na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości JST, za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii bezpośrednio przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa).

Niezależnie od tego wiele jednostek samorządu terytorialnego podjęło decyzje w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości i nienaliczania opłaty prolongacyjnej – warto sprawdzić w swoim urzędzie zasady korzystania z tych ulg.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju