Ulgi podatkowe, z których można skorzystać w zeznaniu za 2015 r. niewiele się różnią od tych, które obowiązywały w deklaracjach za rok 2014. Przypomnijmy, na jakie odliczenia od podatku i dochodu można liczyć składając PIT za ubiegły rok.

ODLICZENIA OD PODATKU

  • Ulga na dzieci

Zmiana w stosunku do poprzedniego roku polega na tym, że obecnie z ulgi można skorzystać nawet wtedy, gdy podatek do zapłaty jest niższy niż kwota ulgi. Poza tym podatnik będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przysługującym mu pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Warunkiem odliczenia jest to, aby zwrot nie przekraczał łącznej kwoty zapłaconych przez niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W zeznaniu za 2015 roku odliczymy większe kwoty na trzecie i każde następne dziecko.

  • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Od podatku można odliczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

  • Ulga abolicyjna

Osoby osiągające dochody z pracy za granicą mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Dotyczy to dochodów opodatkowanych w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego, z pracy wykonywanej w państwach, z którymi nasz kraj nie zawarł umowy międzynarodowej regulującej opodatkowanie dochodów. Ulga powoduje zmniejszenie należności podatkowych o różnicę występującą pomiędzy składkami podatkowymi w Polsce i zagranicą.

ODLICZENIA OD DOCHODU

  • Ulga na internet

Podobnie jak w poprzednich latach odliczenie za dostęp do internetu przysługuje tylko osobom, które wcześniej nie uwzględniły go w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za 2014 r. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi dokonując odliczenia od dochodu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł za rok.

  • Ulga budowlana

Od 2014 r. ulga ta obejmuje tylko wydatki poniesione na budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne oraz przystosowanie budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Nie ma możliwości odliczenia kosztów budowy lokalu w bloku czy remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego. Zwrot jest uzależniony od powierzchni budynku, wieku inwestora i posiadania prawa do innych lokali.

  • Ulga z tytułu darowizny

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na rzecz krwiodawstwa. Maksymalna łączna kwota odliczenia to 6% dochodu.

  • Ulga rehabilitacyjna i ulga na leki

Osoby niepełnosprawne, których roczne dochody nie przekroczyły 9 120 zł i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczenia dzielą się na limitowane i nielimitowane – w zależności od tego na jaki cel zostały poniesione wydatki. Niezależnie od wydatków na cele rehabilitacyjne osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą odliczyć różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

  • Ulga na nowe technologie

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z 50% odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne, np. zakupione licencje czy oprogramowanie. Górną granicą odliczenia jest wysokość dochodu uzyskanego z tego źródła w roku podatkowym.

  • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Odliczeniu od dochodu podlega zwrot nienależnie pobranych świadczeń (np. emerytur, rent czy zasiłków), które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu.

  • Wpłaty na IKZE

Podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego może odliczyć kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Na zasadzie kontynuacji nadal można skorzystać z ulgi odsetkowej, uczniowskiej czy na zatrudnienie pomocy domowej.