Zbliża się końcowy termin sporządzenia zeznania rocznego. Prowadząc działalność gospodarczą, można obniżyć swoje podatki dzięki ulgom. Możliwość skorzystania nich zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Ulga na małoletnie dziecko

Jest odliczana od podatku dochodowego, mogą z niej skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (PIT-36). Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub podatkiem tonażowym nie mogą odliczać ulgi na dziecko od dochodów lub przychodów z działalności gospodarczej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy ci przedsiębiorcy uzyskują inne przychody, opodatkowane według skali podatkowej, na przykład z tytułu umowy o pracę rozliczane w PIT-37 – wówczas mają prawo do ulgi na dziecko.

Kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł na trzecie dziecko
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

Jest odliczana od podatku dochodowego i wynosi 1500 zł. Przysługuje rodzicom albo opiekunom prawnym – pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom, rozwodnikom, osobom w separacji. Z ulgi może skorzystać jeden rodzic albo opiekun prawny. W przypadku braku porozumienia między rodzicami albo opiekunami prawnymi odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy wpłacający na IKZE w roku podatkowym mogą odliczyć dokonane wpłaty od kwoty określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Maksymalna wysokość płat na IKZE w 2022 roku wynosi 10 659,60 zł.

Ulga rehabilitacyjna

 • Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:
 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), chyba że uzyskują inne dochody na przykład z umowy o pracę i składają również zeznanie PIT-37.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które mają:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Ulga internetowa

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli dotychczas podatnik z niej nie korzystał. Umożliwia odliczenie wydatków do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w danym roku.

Ulga związana z przekazaniem darowizn

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ważne! Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody zaliczane do źródła działalność gospodarcza, otrzyma ulgę podatkową w postaci odliczenia dokonanej darowizny w przypadku przekazania darowizny na:

 • cele kultu religijnego
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe
 • cele związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość ulgi z tytułu udzielenia darowizn jest limitowana wysokością dochodów osiągniętych przez podatnika. Ulgi w zakresie darowizn przysługują maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego przez podatnika udzielającego darowizny.

Odliczeniu w ramach wskazanej ulgi nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Przedmiotem darowizny oprócz środków pieniężnych mogą być również towary nabyte przez przedsiębiorcę. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Ulga na B+R przysługuje podatnikom w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności, określanych jako koszty kwalifikowane.

Ulga termomodernizacyjna

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami, bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego – mają prawo odliczyć wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zakończenie termomodernizacji budynku mieszkalnego w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego.

Ulga na innowacje – IP Box

Jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), mają prawo opodatkować takie dochody według 5% stawki podatkowej.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
Źródło: MF, szczegółowe informacje na temat ulg przedsiębiorców: LINK