Odszkodowania otrzymane przez przedsiębiorcę w wyniku poniesienia szkody, która dotknęła składniki majątku firmowego stanowią przychód z tego źródła i podlegają podatkowi dochodowemu.

Niestety jest tak, ponieważ środki otrzymane z tytułu odszkodowania nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym przez przepisy ustaw o podatku dochodowym. Stanowią one, że przychodem z działalności gospodarczej, oprócz przychodów ze sprzedaży towarów i usług, są również uzyskane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Opodatkowaniu podlega również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (na podstawie wyroku lub ugody sądowej), które podatnik mógł uzyskać gdyby nie doszło do powstania szkody. Przyjmuje się, że momentem powstania przychodu jest data otrzymania kwoty odszkodowania, a więc ma tu zastosowanie tzw. metoda kasowa.