Na co zostały przeznaczone pieniądze podatników pokazuje piąta edycja akcji “Rachunek od państwa”. Największe wydatki państwa były związane z emeryturami i rentami, służbą zdrowia, edukacją, transportem i infrastrukturą.

Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz piąty przedstawiło „Rachunek  od państwa”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa za 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.
Wbrew częstym opiniom, największe wydatki państwa nie były związane z administracją, a z emeryturami i rentami. W 2015 roku państwo wydało na nie 6 153 zł, co stanowi prawie jedną trzecią całych wydatków publicznych. Największą część tej kwoty stanowią emerytury wypłacane przez ZUS (2853 zł) i KRUS (331 zł) oraz renty z obu instytucji (1016 zł); do tego należy jeszcze doliczyć również różnego rodzaju dodatki i zasiłki na kwotę 612 zł. Renty i emerytury pobierają także objęci oddzielnym systemem policjanci, żołnierze, sędziowie i prokuratorzy (374 zł). Po rentach i emeryturach trzy największe kategorie wydatków publicznych to  służba zdrowia (2  327 zł), edukacja (2 302 zł), transport i infrastruktura (1417 zł). Jako piątą pozycję na rachunku można wyróżnić wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, które łącznie wyniosły 1369 zł.  Kolejną pozycją jest pomoc społeczna i wsparcie dla bezrobotnych (1 098 zł),  choć w tym przypadku należy pamiętać, że część pomocy społecznej w Polsce jest niejako ukryta w wydatkach ZUS i KRUS. Dopiero siódmą co do wielkości pozycją są wydatki na administrację, które wynoszą 1 009 zł. Prawie połowa tej kwoty przypada na administrację samorządową (461 zł); następne co do wielkości są wydatki na administrację rządową (340 zł), administrację ZUS, KRUS i NFZ (150 zł) oraz innych naczelnych organów władzy państwowej (58 zł). Ósmą pozycję stanowią koszty obsługi długu publicznego, które wyniosły 983 zł. Są to po prostu odsetki, które co roku płacimy od długu publicznego, który ciągle rośnie. Kolejne pozycje na rachunku to składka do budżetu Unii Europejskiej (479 zł), ochrona środowiska (357 zł), kultura (321 zł), gospodarka mieszkaniowa (211 zł), sport i wypoczynek (200 zł) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo bez środków UE (186 zł). Wszystkie powyższe wyliczenia dotyczą „przeciętnego” mieszkańca Polski.

FOR przygotowało stronę www.sprawdzpodatki.pl, gdzie podając swoją pensję netto oraz orientacyjne wydatki każdy może sprawdzić ile sam zapłacił podatków i składek i na co one zostały wydane.

rach
Źródło: www.for.org.pl

Szczegóły “Rachunku od państwa”