Niekorzystny dla podatników wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że skarb państwa będzie miał prawo dochodzić należności podatkowych od osoby trzeciej, która jest w posiadaniu majątku nabytego od dłużnika.

Skarga pauliańska to instytucja obowiązująca w prawie cywilnym, ale w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego może być stosowana również do ochrony należności publicznoprawnych. Kodeks cywilny stanowi, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, pod warunkiem, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Celem tej instytucji jest zapobieganie pozbywaniu się majątku przez osoby zadłużone, tak aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności.
Wyrok TK zapadł w odpowiedzi na skargę wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który stanął na stanowisku, że stosowanie skargi pauliańskiej w odniesieniu do należności cywilnoprawnych może naruszać konstytucyjne zasady poprawnej legislacji oraz zaufania obywatela do państwa. Trybunał był jednak innego zdania i orzekł, że skarga pauliańska może mieć w tym wypadku zastosowanie na zasadzie analogii prawnej.