Przepisy dopuszczają wystawianie faktur sprzedażowych przez nabywców  towarów i usług. Warunkiem jest upoważnienie nabywcy do wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy. Najważniejszą zaletą samofakturowania jest zabezpieczenie się kupującego przed opóźnieniem w otrzymywaniu dokumentów sprzedaży.

Oto najważniejsze zasady i warunki dotyczące samofakturowania:

  1. To sposób na dokumentowanie każdej transakcji kupna-sprzedaży na terytorium naszego kraju i w ramach WDT.
  2. Poza sprzedażą może być stosowane do zaliczek, dostaw towarów i świadczenia usług.
  3. Warunkiem umożliwiającym samofakturowanie jest podpisanie umowy, w której sprzedawca upoważnia nabywcę do wystawiania faktur w jego imieniu. W umowie należy wskazać, o jakie towary lub usługi chodzi, czas trwania upoważnienia oraz sposób zatwierdzania faktur przez sprzedawcę.
  4. Nabywca w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy musi powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.
  5. Faktura wystawiana przez nabywcę zawiera wszystkie elementy przewidziane dla zwykłej faktury, dodatkowo musi być na niej naniesiony termin „samofaturowanie”.
  6. W ramach samofakturowania możliwe jest wystawienie faktur korygujących i duplikatów.
  7. Moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedawcy oraz odliczenia podatku przez wystawiającego fakturę odbywa się na zasadach ogólnych. Odliczenie podatku naliczonego przez nabywcę jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu faktury przez dostawcę, bądź usługodawcę. Potwierdzenie to może mieć ono formę elektroniczną.
  8. Warunkiem odliczenia VAT naliczonego przez osobę wystawiającą fakturę jest możliwe pod warunkiem, że zakupy dokonane przez nabywcę są związane z działalnością opodatkowaną. Natomiast sprzedawca rozlicza należny podatek po zarejestrowaniu dokumentu sprzedażowego w systemie.