Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne i elektroniczne stosowane w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych, a także przy paczkowaniu towarów.

Obowiązek legalizacji wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. W bieżącym roku do legalizacji ponownej należy zgłaszać:

  • wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane na podstawie ustawy Prawo o miarach w 2014 r.,

  • wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodności na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności w roku 2013,

  • wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio legalizowane.

Do legalizacji ponownej wagi należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim miesiącu ważności ich legalizacji w celu zachowania ciągłości ważnej legalizacji. Dotyczy to również wag po naprawie lub po stwierdzeniu, że mają uszkodzone cechy legalizacyjne.
Jeśli wagi zalegalizowane w roku 2013 i wcześniej nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej mają być stosowane nadal to powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej. W przeciwnym przypadku należy je wycofać z użytkowania.