Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje środki trwałe i prowadzi ich ewidencję, ma prawo wycofać te składniki majątkowe na swoje cele prywatne. Mogą to być urządzenia, samochody, czy nieruchomości. Wywołuje to jednak skutki podatkowe.

Czynność ta nie powoduje powstania przychodu, trzeba ją jednak udokumentować, a w niektórych przypadkach zapłacić VAT i PIT.

Kiedy trzeba zapłacić VAT?

Podatek VAT od wycofania środka trwałego płaci się w sytuacji, gdy w chwili jego nabycia przysługiwało nabywcy prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa składnika majątku z chwili przekazania. Jeżeli przy nabyciu nie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT, to nieodpłatne przekazanie majątku będzie czynnością nieopodatkowaną.

Przy wycofaniu środka trwałego na cele prywatne możesz powstać obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.

Korekty dokonuje w przypadku wycofania środka trwałego przed upływem:

 • 10 lat w przypadku dla nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów,
 • 5 lat w przypadku środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15 000 zł,
 • 1 roku w przypadku środków trwałych o wartości początkowej poniżej 15 000 zł,
  – licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W przypadku samochodów korekty dokonuje się, jeśli samochód został wycofany z działalności gospodarczej przed upływem:

 • 60 miesięcy – przy wartości samochodu powyżej 15 000 zł
 • 12 miesięcy – przy wartości samochodu poniżej 15 000 zł
  – licząc od miesiąca, w którym samochód został nabyty, importowany lub oddany do użytkowania.

A kiedy PIT?

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego, ponieważ przedsiębiorca nadal pozostaje właścicielem.
Przychód powstanie wówczas, gdy sprzedaż dotyczy przedmiotu wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat. Termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który miało miejsce wycofanie.
Jeżeli środek trwały w momencie wycofania nie został całkowicie zamortyzowany, to ostatniego odpisu dokonuje się w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona część może być kosztem uzyskania przychodów w razie sprzedaży środka trwałego.

Jak udokumentować wycofanie środka trwałego?

Przy wycofaniu środka trwałego należy:

 • wykreślić przedmiot wycofania z ewidencji środków trwałych,
 • przygotować protokół likwidacji lub dokument LT (likwidacja środka trwałego) z zaznaczeniem wycofania środkach na cele osobiste podatnika,
 • przygotować dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (przy obowiązku zapłaty VAT),
 • sporządzić protokół przekazania, który jest częścią dokumentacji księgowej firmy.

Źródło: biznes.gov.pl