Z wydanej pod koniec lipca interpretacji skarbówki wynika, że potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie. Istotne jest tylko posiadanie informacji, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał taki dokument.

W przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w fakturze dokumentującej odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie wysyłki korekty faktury, tj. “raport wysyłki” jest wystarczającym dowodem, uprawniającym do obniżenia podstawy opodatkowania.
W przypadku nieotrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahentów mających z wystawcą podpisane zgody na przesyłanie dokumentów sprzedaż w wersji elektronicznej, do obniżenia podstawy opodatkowania wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na dedykowaną skrzynkę mailową kontrahenta wskazaną w umowie pomiędzy stronami na wymianę faktur w formie elektronicznej.
Jeśli zaś chodzi o klientów, z którymi wymiana dokumentów odbywa się „papierowo” do obniżenia podstawy opodatkowania nie jest wymagane wyłącznie posiadanie pocztowego zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). Wystarczy elektroniczne potwierdzenie doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru konkretnej faktury korygującej lub posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korekty bądź wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynika, że kontrahent dokonał potrącenia kwoty wynikającej z faktury korekty.
W interpretacji wskazano, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.

Źródło: interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-3.4012.326.2020.1.MT