Minister Finansów ogłosił szczegóły mechanizmu split payment (podzielonej płatności). Nowe przepisy mają obowiązywać od stycznia 2018 r,. ale nie będą obowiązkowe.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o VAT resort finansów wskazuje, że podzielona płatność to sposób na uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług, zapewni większą stabilność wpływów z tego podatku oraz pomoże zapobiec unikaniu płacenia podatku.

Nowy mechanizm ma polegać na podzieleniu płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi na kwotę netto (wpłacaną przez nabywcę na konto dostawcy albo usługodawcy) oraz kwotę podatku VAT (wpłacaną na odrębny rachunek VAT). Z tego osobnego rachunku podatnik będzie mógł płacić podatek naliczony w oparciu o faktury od dostawców, regulować swoje zobowiązania z tytułu VAT do urzędu skarbowego, a także otrzymywać zwroty nadpłaconego podatku.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że stosowanie nowego sposobu rozliczania VAT będzie dobrowolne – decyzja będzie należała do nabywców towarów i usług. Dla tych, którzy skorzystają z nowego rozwiązania przygotowano system zachęt – m.in. zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności, przyspieszony do 25 dni zwrot VAT oraz rezygnację z pobierania wyższej kwoty odsetek za zwłokę w opłacaniu VAT.