Podatkowy pakiet Polskiego Ładu jest już po konsultacjach społecznych. Rząd ogłosił nowy kształt przepisów – wiele z nich zmieniło się w stosunku do pierwotnych założeń.

Najważniejsze modyfikacje dotyczą wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, zasad rozliczania ulg podatkowych, konstrukcji ulgi na powrót oraz stawek w Estońskim CIT. Należy podkreślić, że projekt będzie przedmiotem obrad parlamentu, więc może jeszcze ulec modyfikacji.

Oto najważniejsze zmiany w podatkach, które wprowadzi sztandarowy projekt rządu.

Składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. To co się zmieni to wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową. Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić będzie 4,9%. Dla „ryczałtowców” składka zdrowotna wyniesie 9% liczonych od podstawy.

Kwota wolna i wyższy próg podatkowy

Planowana jest podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (dla małżeństw – 60 tys. zł) – dla wszystkich, niezależnie od zarobków. Podwyższony zostanie próg podatkowy – z 85 tys. zł na 120 tys. zł, co oznacza, że liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę.
„Ulga dla klasy średniej” będzie dotyczyć osób zatrudnionych na etacie, którzy osiągają roczne przychody z umów o pracę od 68 412 zł do 133 692 zł.

Zmiany w ryczałcie

Nastąpi obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów ITC, lekarzy.

Takie same terminy rozliczania składek zdrowotnych i społecznych

Ujednolicone będą terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5-go, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10-go, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20-go.

Emerytura bez podatku

– będzie dotyczyć świadczeń do 2,5 tys. zł. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Dłuższy okres na rozliczenie ulg

Polski Ład wprowadzi kilkanaście nowych rozwiązań dla biznesu, w tym tak potrzebne firmom ulgi podatkowe. Już teraz ulgi B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogą być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach, na tych korzystnych zasadach będzie można rozliczyć kolejne cztery ulgi. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Stawki w Estońskim CIT

Polski Ład przewiduje znaczne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Przesłany do konsultacji projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Ważną zmianą jest obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20%. Od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25% – dla wszystkich, bez żadnych warunków.

Precyzyjniejsza ulga na powrót

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Podatek od dużych korporacji

Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm. Przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych. Będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności korzystają z optymalizacji podatkowej.