Estoński CIT, większa dostępność ryczałtu, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych – to tylko niektóre ze zmian w podatkach, które wejdą w życie po Nowym Roku. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Prawie każda firma może skorzystać z ryczałtu

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego dwie zmiany:

 • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro
 • zostaną zniesione ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

Jednocześnie zostaną obniżone najwyższe stawki ryczałtu:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).
 • stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas były wyłączone z ryczałtu.

Pozostałe stawki się nie zmienią. Przedsiębiorcy zapłacą na przykład 8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 5,5% od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych.
Ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty. Wybór należy poprzedzić kalkulacją.

Opodatkowanie firmowego najmu

Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.
Uwaga! Wybierając ryczałt od najmu, płaci się podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

 • od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)
 • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Niższa – 9% stawka CIT

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, zamiast podstawowej 19%. To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można stosować preferencję.
Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro),
 • jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

CIT estoński

Od początku 2021 roku pojawi się nowa zachęta inwestycyjna, czyli tzw. estoński CIT. Firma, która inwestuje wypracowany zysk i nie wypłaca dywidendy wspólnikom, nie zapłaci podatku dochodowego.
Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom. Estoński CIT pozwoli na zmniejszenie obowiązków związanych z obliczeniem i zapłaceniem podatku, ponieważ nie będzie konieczności ustalania przychodów i kosztów w rozumieniu ustaw podatkowych oraz konieczności płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek.
Z nowego rozwiązania skorzystają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne.

Wzrost podatku od zagranicznych dochodów

Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. To efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł. Stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez zagraniczny zakład.

Obowiązek informowania o strategii podatkowej

Najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek informowania o swojej strategii podatkowej. Sprawozdanie z realizacji strategii muszą opublikować na stronie internetowej i dodatkowo przekazać informację do urzędu skarbowego. Nowy obowiązek dotyczy:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym
 • podatkowych grup kapitałowych.

Podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek

Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone. Zapłacą ją osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej
 • prowadzący sprzedaż detaliczną producenci, importerzy oraz podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • zamawiający, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona należna w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i stacje benzynowe).

Kto musi mieć kasę fiskalną online?

W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line. To urządzenia nowego typu, które łączą się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Źródło: gov.pl/web/finanse