Od stycznia 2016 r. zmieniają się niektóre przepisy dotyczące podatku od nieruchomości – usunięte zostały luki prawne, doprecyzowane niektóre zapisy, zmieniono też stawki tego podatku. Nie wszystkie zmiany są korzystne.

W świetle nowych przepisów podatek będzie naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i zapłacą go wszyscy współwłaściciele w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej. Do końca tego roku części wspólne dla kilku właścicieli były wyłączone z opodatkowania. Nowelizacja wprowadziła zapis, zgodnie z którym aby uznać, że konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, trzeba będzie uzyskać ostateczną decyzję nadzoru budowlanego lub górniczego dotyczącą danego obiektu, tzn. nakaz rozbiórki lub decyzję o wyłączeniu z użytkowania. Przy braku takiej decyzji trzeba się liczyć z zapłatą pełnej stawki podatku. Do końca tego roku przedsiębiorca mógł się ubiegać o znaczne zmniejszenie podatku uzasadniając to „złym stanem technicznym” nieruchomości – od nowego roku takiej możliwości już nie będzie.
Warto pamiętać o nowym podatku – tzw. opłacie reklamowej za tablice i urządzenia reklamowe. Choć przepisy weszły w życie 11 września 2015 r., to w wielu przypadkach gminy wprowadzą je od 2016 roku.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określiło Ministerstwo Finansów, ale gminy w odniesieniu do przedsiębiorców mogą stosować niższe kwoty.

W 2016 maksymalne stawki wynoszą:

a) od budynków lub ich części:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł. od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

b) od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni. Uwaga – to korzystna zmiana – do końca br. podatek wynosił nawet 80 groszy od metra kwadratowego (teraz jednostką miary jest hektar).
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m kw. powierzchni.