Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości spółek cywilnych.

MF wydał pod koniec 2016 r. interpretację ogólną w tej sprawie, ponieważ sądy administracyjne były podzielone co do tego, czy to spółka, czy może jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości.
Ostatecznie rozstrzygnięto, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości – nie może stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
Podatnikami podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości lub obiektów budowlanych, wniesionych do spółek cywilnych, są natomiast wspólnicy takich spółek, na których solidarnie spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (z wyjątkiem współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym a także w razie wyodrębnienia lokali – w zakresie gruntu i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną.
Minister Finansów zaznaczył jednocześnie, że sytuację tę należy odróżnić od przypadku, gdy wspólnik wnosi do spółki wkład w postaci używania nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży wówczas tylko na tym wspólniku, gdyż wtedy nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego wspólników.