Zmiany wprowadzone od stycznia 2016 nie ominęły również podatku od czynności cywilnoprawnych. Niestety, poszerzają one katalog sytuacji, w których musimy zapłacić fiskusowi.

Pożyczka odnawialna

Dotychczas obowiązek podatkowy powstawał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Od tego roku powstaje on z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy.

Zniesienie współwłasności

Tylko do końca ubiegłego roku PCC należało opłacić od całkowitego zniesienia współwłasności. Od 2016 podatek ten będzie pobierany również od częściowego zniesienia współwłasności oraz odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich właścicieli.

VAT i PCC

W 2016 r. podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacimy od następujących czynności opodatkowanych VAT:

  • umów spółki i zmian w tej umowie.
    Uwaga – PCC od od umowy spółki podlega zwrotowi, gdy spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz w przypadku, gdy wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została przy rejestracji określona na kwotę niższą od kwoty zapisanej w umowie spółki. (wtedy zwrot dotyczy różnicy między podatkiem zapłaconym a podatkiem należnym);
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.
    Uwaga – w przypadku umowy zamiany co najmniej jedna z rzeczy musi znajdować się na terytorium Polski lub co najmniej jedno z praw rzeczowych musi być wykonywane na terytorium Polski;
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Inne zmiany

Od 1 stycznia br. każda umowa sprzedaży zawarta w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym pociąga za sobą obowiązek zapłaty PCC.

Z kolei aby skorzystać ze zwolnienia od PCC przy przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego muszą być spełniane następujące przesłanki:

  • przeniesienie własności gospodarstwa rolnego musi mieć formę umowy sprzedaży,
  • nabyte gospodarstwo musi tworzyć lub wchodzić w skład już działającego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha
  • nabywca gospodarstwa musi je prowadzić przez minimum 5 kolejnych lat od daty transakcji.