W ramach kontroli priorytetem będzie nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego. Inspektorzy będą sprawdzać, czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych.

Wśród zadań bieżących (na rok 2016), znalazły się kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Przewidziane są ponadto specjalistyczne kontrole w zakładach różnych branż, ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych (z uwzględnieniem aspektu czasu pracy takich osób). Kontrole obejmą sektory wysokiego ryzyka, m. in. w budownictwie, gdzie prowadzone będą również tzw. krótkie kontrole skoncentrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych. Nadal pod lupą inspekcji będą agencje zatrudnienia oraz sprawdzana będzie legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców.
W ramach działań długofalowych na lata 2016-2018 inspektorzy kontrolować będą m. in. prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Ocenią też skalę omijania i naruszania przepisów dotyczących outsourcingu pracowniczego. Planowane są także kontrole i doradztwo w zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem i zarządzania ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy, np. w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.