Świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnianiu przez pracodawcę posiłków dla pracowników w formie ogólnodostępnego bufetu nie stanowi dla nich przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Potwierdza to wyroku Trybunału Konstytucyjnego i liczne interpretacje organów skarbowych.

Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich wyroków uznał, że mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy (…) – nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. W uzasadnieniu tego orzeczenia TK wskazał nieodpłatne świadczenia które mogą być traktowane jako przychód pracownika w świetle ustawy PIT, gdy jednocześnie spełniają następujące kryteria:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu podwładnym poczęstunku w formie tzw. stołu szwedzkiego spełnia jedynie dwa pierwsze z trzech  wymienionych przez TK warunków. Natomiast pracodawca – przy zachowaniu należytej staranności – nie jest w stanie określić odbiorców świadczenia i osiąganej przez nich korzyści (trzeci warunek). Oznacza to, że skorzystanie przez pracowników z posiłków udostępnionych w bufecie/w ramach szwedzkiego stołu nie pociąga za sobą powstania przychodu podatkowego po stronie pracowników.

Źródło: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 oraz wydane później w tej sprawie interpretacje indywidualne.