Przepisy, które weszły w życie 20 maja uprościły zasady funkcjonowania stowarzyszeń, a jednocześnie zmieniły zakres odpowiedzialności osób zakładających stowarzyszenie.

Działające już stowarzyszenia muszą dostosować swoje statuty do nowej wersji ustawy – mają na to czas do 19 maja 2018 r.
Oto najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację Prawa o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U.  z  2015  r.,  Poz.  1923):

  • stowarzyszenie może założyć 7, a nie jak dotychczas 15 osób.
  • na rozpatrzenie wniosku o rejestrację sąd będzie miał 7 dni, a nie 3 miesiące.
  • nie będzie już konieczna akceptacja statutu stowarzyszenia przez starostę (tylko sąd będzie oceniał jego poprawność) .
  • stowarzyszeniom zwykłym zostanie nadana tzw. ułomna osobowość prawną, co oznacza że będą one mogły we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Wprowadzono też możliwość przekształcenia w stowarzyszenie tzw. rejestrowe z pełną osobowością prawną (te przepisy wejdą w życie od początku przyszłego roku).
  • wprowadzono możliwość zatrudniania jako pracowników stowarzyszenia także poszczególnych członków, którzy je tworzą. Zmieniono także zasady wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia w zakresie czynności związanych z pełnioną przez nich funkcją.

W wyniku nowelizacji od 20 maja br. zmieniły się też przepisy Ordynacji podatkowej zwiększając zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe stowarzyszeń. Teraz do dnia wpisu stowarzyszenia do rejestru za zaległości podatkowe powstałe przed tym dniem odpowiadają solidarnie osoby działające w imieniu stowarzyszenia. Urząd podatkowy może więc dochodzić zapłaty zaległych zobowiązań podatkowych powstałych przed rejestracją stowarzyszenia od wszystkich osób działających w imieniu stowarzyszenia, niektórych z tych osób lub jednej z nich. Tak jest do dnia rejestracji – po tym terminie za zaległości fiskalne odpowiada stowarzyszenie.