Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy zawierają ważne przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony.

22 lutego 2016 r. wejdą w życie regulacje w świetle których pracodawca będzie mógł z danym pracownikiem zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony na łączny okres do 33 miesięcy plus maksymalny czas trwania okresu próbnego wynoszący trzy miesiące. Przekroczenie tego limitu będzie skutkować przekształceniem umowy w umowę na czas określony. Oznacza to, że pracownik będzie mógł pozostawać na czasowej umowie w jednej firmie maksymalnie trzy lata. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady: zmiany nie dotyczą umów zawieranych w celu zastąpienia nieobecnego pracownika czy zawartych na okres kadencji, a także umów związanych z sezonowym charakterem pracy lub w przypadku wystąpienia innych, obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy.