Od 1 stycznia, aby odzyskać VAT w 25 dni konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków.

Po pierwsze, należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi muszą być zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo­kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i przedstawienie przez podatnika dokumentów potwierdzających taką zapłatę.
Po drugie, łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie może przekroczyć 15 000 zł.
Po trzecie, podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składać deklaracje podatkowe.

Nowe przepisy ograniczyły obowiązek zapłaty do faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres. Wyłączono z tego obowiązku kwotę podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczoną w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazaną w deklaracji. Zlikwidowano także możliwość otrzymania zwrotu w terminie 25 dni, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła 3000 zł.