W związku z uwagami zgłoszonymi do planowanych zmian umożliwijących Krajowej Administracji Skarbowej  dostęp do kont bankowych osób fizycznych niezależnie albo zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe, resort finansów zapowiedział, że  ponownie przeanalizuje kontrowersyjne przepisy.

Celem zmian w ustawie o KAS ma być ujednolicenie oraz doprecyzowanie uprawnień skarbówki w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku, gdy organy KAS prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w zakresie tej osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki niemającej osobowości prawnej, niezależnie albo zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe (kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe). W praktyce oznacza to dostęp do rachunków wszystkich osób fizycznych i operacji, które są w nich dokonywane.

Obecnie organy KAS mogą na pisemne żądanie uzyskać od banków informacje dotyczące kontrolowanego albo strony postępowania podatkowego w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej albo w toku postępowania podatkowego.

MF uspokaja, że organy KAS prowadzą takie postępowanie przygotowawcze jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Oznacza to, że planowane przepisy nie mogą być stosowane bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Jak zapewnia resort finansów podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany przepisów, bowiem w okresie już obowiązujących regulacji nie stwierdzono ich nadużywania, a poza tym dane przekazywane przez banki chronione są tajemnicą skarbową.