Teraz spadkobiercy i inne osoby uprawnione składając jedno zapytanie w dowolnym banku lub SKOK-u uzyskają informację nt. „uśpionych” rachunków, czyli takich, które należały do osób zmarłych lub zostały zapomniane przez ich właścicieli.

Umożliwiły to obowiązujące od 1 lipca br. znowelizowane przepisy prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych (SKOK). Eksperci oceniają, że na zapomnianych rachunkach może znajdować się nawet kilka miliardów złotych.

Oto najważniejsze zmiany dotyczące „uśpionych” rachunków bankowych”

  • stworzono centralną ewidencję rachunków, którą prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR).
  • kierując jedno zapytanie do KIR można uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Do tej pory zapytanie trzeba było kierować do każdego banku lub SKOK-u osobno (a jest ich w Polsce ponad 650).
  • z wnioskiem może zwrócić się każda osoba posiadająca tytuł prawny do środków zgromadzonych na rachunku (np. legitymująca się prawomocnym postanowieniem sądu potwierdzającym prawo do spadku lub aktem notarialnym poświadczającym dziedziczenie), a także osoba poszukująca własnego rachunku,
  • za złożenie wniosku pobierane są opłaty (w większości 60 zł), ale niektóre banki i SKOK-i udzielają odpowiedzi bezpłatnie,
  • przy co najmniej 5-letnim braku aktywności na rachunku bankowym lub w SKOK-i podmioty te będą zobowiązane do ustalenia, czy właściciel rachunku żyje,
  • w chwili zawierania umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej banki i SKOK-i muszą poinformować posiadacza tego rachunku sposób o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci. Gdy ta nastąpi będą zobowiązane niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty kwoty wkładu.