Kwietniowa nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia odroczenie terminu płatności bieżących lub przyszłych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie na raty całej zaległości powstałej z racji ich nieopłacania, także części finansowanej przez ubezpieczonego.

Dotychczas warunkiem zastosowania ulgi w spłacie zaległości wobec ZUS było uregulowanie należności potrącanych z wynagrodzeń pracowników. Preferencje dotyczyły wyłącznie wyłącznie tej części składek pracowniczych, których koszt ponosi zakład pracy z własnego budżetu, czyli finansowanej przez płatnika. Taka regulacja w wielu przypadkach zamykała możliwość zawarcia układu. Teraz spłata ratalna może objąć całość zaległych zobowiązań.

Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami wobec ZUS, mogą występować z wnioskiem o następujące rodzaje ulg:

  • rozłożenie należności na raty,
  • odroczenie terminu płatności składek.

Rozłożenie należności na raty powoduje, że ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności, a jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, zawiesi je po podpisaniu umowy. Z kolei dzięki odroczeniu terminu płatności ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności. Przedsiębiorca od dnia następującego po terminie płatności nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.