Koszty poniesione przez przedsiębiorcę na obsługę prawną stanowią koszty pośrednie, ponieważ przyczyniają się do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja br. wynika, że nie ma znaczenia, czy obsługa prawna jest realizowana na bieżąco, czy firma ustanowiła pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy w konkretnej sprawie, np. w sporze z organem podatkowym. Zdaniem NSA wszelkie koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać z punktu widzenia ich celowości. W sprawie, w której zapadł wyrok, celem skorzystania ze wsparcia prawnego (i poniesienie w związku z tym kosztów), miało zapewnić bezpieczne funkcjonowanie firmy poprzez obronę przed roszczeniami kierowanymi przez fiskusa w stosunku do przedsiębiorcy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że koszty obsługi prawnej przedsiębiorcy stanowią koszty pośrednie związane z przychodem uzyskanym z prowadzonej działalności gospodarczej.